1968 – De eerste gesprekken  
Het is eind 1968 als de eerste gesprekken plaatsvinden tussen Adriaan Deking Dura (econoom), Dieter Brüll (professor fiscaal recht), Lex Bos (managementadviseur) en Rudolf Mees (bankier). Zij vormen een studiegroep om uit te zoeken hoe geld duurzaam kan worden beheerd.  Vanaf maart 1969 houden zij geregeld (bestuurs)vergaderingen.

‘’De belangrijkste vergaderingen waren die waarin wij met ‘cliënten’ overlegden om de beste financieringsvorm en – weg voor hún initiatief te vinden. Voor ons waren deze gesprekken zeer leerrijk. Wij konden ons daardoor verdiepen in de specifieke financierings- en organisatieproblemen in dat werkgebied.’’ Drs. A.H. Bos (sept ‘71)

In deze periode wordt contact gelegd met de penningmeesters van een 50-tal antroposofische scholen, instituten, verenigingen en stichtingen. Met een aantal van hen worden werkgroepen gevormd.

 

1971 - Oprichting Stichting Triodos
De gesprekken leiden tot de oprichting van Stichting Triodos in 1971. Een ‘Stichting tot het bevorderen van vernieuwingen in het maatschappelijk leven.’ Lex Bos gaf Triodos haar naam: uit het Grieks 'tri hodos', ofwel 'drievoudige weg'. Daarbij dacht hij aan gezonde verhoudingen in het maatschappelijk leven, naar de drie idealen uit de Franse Revolutie: vrijheid in het geestelijk leven, gelijkheid in de sociale omgang en broederlijkheid in de economie.

 

 

1971 – De eerste uitgave van Triodosberichten
In september 1971 verschijnt de eerste uitgave van ‘Triodos berichten’. Een woord vooraf van de redactie:

‘’Maatschappelijke ontwikkelingen maken we voortdurend mee. Iets anders is het er zo bij betrokken zijn, zich er zo in op te stellen, dat men op bewuste wijze aan de verwezenlijking meedoet. Dit meedoen kan door de meesten daadwerkelijk slechts op beperkte gebieden plaatsvinden als gevolg van eigen talenten, begaafdheden of plaats in de maatschappij. Op andere wijze, maar evenzeer noodzakelijk, is de hulp die men kan bieden door een deel van de eigen geldmiddelen niet te consumeren of te beleggen, maar voor dergelijke doeleinden te schenken.

Daarbij is het goed te weten, dat men zich niet als een vaak machteloze eenling behoeft te blijven voelen, maar dat men nu met een paar honderd – en later wellicht nog meer – vereende krachten kan helpen.’’ Drs. A. Déking Dura (sept ‘71)

 

1973 – Oprichting FERMENT G.A.
Kort na de oprichting van Stichting Triodos worden er al pogingen gedaan om de vele particuliere en institutionele reserves die via banken zijn belegd met elkaar in verbinding te brengen.

De realisatie van het gemeenschappelijk-fondsen-beheer blijkt sterk af te hangen van de inrichting van een krediet garantie coöperatie. Ongeveer een jaar later is het zo ver, de oprichting coöperatieve waarborgverening FERMENT G.A.

De kredietgaranties zorgen ervoor dat geldverstrekkers gemakkelijker over de brug komen. Wanneer een groot aantal personen en/of instellingen elk een bedrag inleggen, vertegenwoordigd de gezamenlijk gevormde ‘pot’ een draagvlak. Met dat draagvlak is het mogelijk om garanties af te geven. Zonder deze garantiemogelijkheden zou een groot deel van de betrokken financieringen van destijds niet tot stand zijn gekomen.
 

1980 – Oprichting Triodos Bank N.V.
Vanuit Triodos Foundation ontstaat in 1980 Triodos Bank N.V. Sinds de oprichting van Triodos Bank, richt Triodos Foundation zich hoofdzakelijk op het toekennen van donaties. Dit wordt mogelijk gemaakt door vele grote en kleine schenkingen. Triodos Foundation is een stichting en maakt in juridische zin geen deel uit van de bankorganisatie.

 

1994 – Stichting Triodos Fonds
In 1994 veranderde Stichting Triodos haar naam in Stichting Triodos Fonds.

2005 – De eerste directeur
In 2005 besluit Triodos Bank dat Stichting Triodos Fonds haar eigen directeur en bestuur moet krijgen. Zo wordt Ted van den Bergh de eerste directeur van Stichting Triodos Fonds. 
Een jaar later, in 2006, verandert de stichting haar naam in Stichting Triodos Foundation.
 

2010 – Start Triodos Sustainable Finance Lab
In 2010 richt Triodos in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en verschillende wetenschappers het Sustainable Finance Lab (SFL) op. Het Lab is een denktank met als doel het verduurzamen van de hele financiële sector. Via individuele en gezamenlijke publicaties en presentaties leveren de leden van het Sustainable Finance Lab een bijdrage aan de hervorming van de financiële sector. De oprichting van het SFL werd ondersteund door Triodos Foundation.

 

2012 – Het Jaar van de Bij
2012 was het Jaar van de Bij. Voor Triodos Foundation was dit de start van een reeks schenkingen aan projecten en samenwerkingen met partijen die zich inzetten voor de bij. Ook start Triodos Foundation dit jaar een succesvolle samenwerking met Task Force on Systemic Pesticides die wetenschappelijk bewijs verzamelde om het gebruik van systemische pesticiden terug te dringen.

Het onderzoek dat een analyse omvat van meer dan 800 wetenschappelijke publicaties, uitgevoerd door een internationaal team van onafhankelijke wetenschappers, werd mede mogelijk gemaakt door Triodos Foundation.


2016 – Samenwerking ACES
In 2016 ontving Triodos Foundation een aanvraag op het gebied van het voorkomen van ACES (Adverse Childhood Experiences). Dit was aanleiding voor het organiseren van een aantal bijeenkomsten met stichtingen werkzaam op dit gebied. Hieruit bleek dat er meer regie en samenwerking nodig was. Er werd een stuurgroep opgericht, welke in 2020 werd verbonden aan SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen). Dit heeft geresulteerd in een meer overkoepelende aanpak. 
 

2017 – Give the Change
Sinds 2017 heeft Triodos Foundation haar eigen crowdgivingplatform: Give the Change. Hier kun je direct schenken aan concrete projecten die Triodos Foundation kent en waardeert.

 

 

 

 

2019 – Triodos Regenerative Money Center
Om met geld grote veranderingen in gang te kunnen zetten, moeten we onze verwachtingen over risico en rendement heroverwegen. Triodos Regenerative Money Centre reikt voorbij het huidige banksysteem en gebruikt schenkgeld en investeringen om initiatieven te ondersteunen
die een katalysator vormen. Die pionieren en communities bouwen voor een duurzame en sociale wereld.
 

2020 - Een nieuwe directeur
Na bijna 20 jaar bij Triodos Bank verantwoordelijk te zijn geweest voor het vermogensbeheer van stichtingen en verenigingen, wordt Léonhard ten Siethoff in 2020 aangesteld als nieuwe directeur van Stichting Triodos Foundation.

 

2021 – Aardpeer
Aardpeer is een vernieuwend initiatief van Triodos Regenerative Money Centre, Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, en Stichting Wij.land. Met Aardpeer willen zij zoveel mogelijk boeren en voedselinitiatieven de kans geven om de bodem op natuurlijke wijze te bewerken en de biodiversiteit te bevorderen. Vanaf januari 2021 kon iedereen obligaties kopen. Met het geld van die obligaties koopt Stichting BD Grondbeheer grond aan. De grond wordt via een eerlijke pacht ter beschikking gesteld aan natuur gedreven en sociaal verbonden boeren en voedselinitiatieven.

 

2021 – Jubileumjaar
Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat Triodos Foundation werd opgericht. Met de oprichting van de stichting werd een begin gemaakt met een beweging die vandaag de dag nog voortduurt. Een beweging die heeft bijgedragen aan een andere kijk op geld. Dit gouden jubileum vieren we met een lezing door Sander Heijne.