Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Disclaimer

Het gebruik van de website van Stichting Triodos Foundation is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze site aanvaardt u deze voorwaarden.

1. Algemeen

Stichting Triodos Foundation is gevestigd aan de Nieuweroordweg 1, Zeist (Postbus 55, 3700 AB), Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 41149512.

2. Lokale juridische en commerciële restricties, US Persons

Stichting Triodos Foundation garandeert niet en wil evenmin de indruk wekken dat het gebruik van het op deze website aanwezige materiaal in elke jurisdictie is toegestaan of dat de transacties, producten, diensten of instrumenten die op de site besproken worden op iedere locatie beschikbaar zijn of dat het aanbieden daarvan is toegestaan. Gebruikers van deze site zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving.

Deze website bevat geen aanbod tot koop of verkoop van effecten, of andere financiële producten of diensten, in het bijzonder waar het handelingen betreft met betrekking tot personen in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wetgeving niet geoorloofd is. Deze website is niet bedoeld om de gebruiker specifiek beleggingsadvies te verstrekken, of een advies op financieel, fiscaal of juridisch gebied.

Het aanbieden, verkopen en/of distribueren van de producten en diensten zoals beschreven op deze website is niet gericht tot personen in jurisdicties waar het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke producten of diensten wettelijk niet is toegestaan, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (VS). Als u een product of dienst van Stichting Triodos Foundation wilt afnemen, dient u Stichting Triodos Foundation in te lichten als u als US Person aangemerkt kan worden, dan wel als de wetgeving van het land waar u woonachtig bent het afnemen van deze producten of diensten van Stichting Triodos Foundation niet toelaat. De inhoud van deze website kan niet worden aangemerkt als een aanbod of uitnodiging voor US Persons om effecten te verwerven of als een uitnodiging om effecten te verkopen of enig ander bankproduct of -service af te nemen. De effectendienstverlening, waaronder ook begrepen de advisering daarover, zoals beschreven op deze site, is niet bedoeld voor US Persons.

Een ‘US Person’ wordt gedefinieerd als een natuurlijke persoon, die woonachtig is c.q. gedurende langere tijd verblijft in de VS en/of elke (juridische) entiteit of organisatie, die is georganiseerd in de VS of volgens de wetgeving van dit land is opgericht. VS staatsburgers (US Citizens), die woonachtig zijn buiten de VS kunnen onder omstandigheden ook worden aangemerkt als ‘US Person’.

3. Externe links

Links naar andere sites dan de website van Stichting Triodos Foundation dienen uitsluitend het gemak van de gebruiker. Stichting Triodos Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.

4. Beperking van aansprakelijkheid

Stichting Triodos Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van deze website of de inhoud daarvan. Stichting Triodos Foundation garandeert het ononderbroken of foutloze functioneren van deze site niet. Stichting Triodos Foundation staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van het op deze website te vinden materiaal. Stichting Triodos Foundation behoudt zich het recht voor om het materiaal zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

5. Intellectueel eigendom

Al het materiaal op deze website, waaronder handelsnamen en merken, is eigendom van Stichting Triodos Foundation of van haar licentiegevers en is beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

6. Klachtenregeling 

Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft Stichting Triodos Foundation een klachtenregeling opgesteld. De klachtenregeling wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. De gebruiker kan er ook voor kiezen de klachtenregeling zoals opgesteld door Triodos Bank NV te volgen.

7. Toepasselijk recht

Op de dienstverlening van Stichting Triodos Foundation is Nederlands recht van toepassing.