Kennisproject 'Kruidenrijk grasland'

Kollum, Nederlandwww.edepot.wur.nl/295728
Triodos Foundation Nederland
SectorBiologische landbouw

Meerwaarde voor vee, bedrijf en biodiversiteit


Op initiatief van de stichting Skalsumer Natuurbeheer werd van 2012 t/m 2014 een landelijk Kennisnetwerk “Kruidenrijk gras voor de veehouderij en biodiversiteit“ uitgevoerd. Bij dit project waren naast diverse ondernemers in de veehouderij, verspreid over Nederland, de Universiteit van Wageningen (PRI) en de Nederlandse vereniging voor Weide- en Voederbouw betrokken. Het agrarisch onderwijs in Leeuwarden en Dronten was er eveneens bij betrokken. De verzamelde resultaten uit het project werden opgenomen in een brochure. Tijdens het afsluitende symposium in het voorjaar van 2014 in Wageningen werd het eerste exemplaar aan de deelnemers uitgereikt.

In deze brochure “Kruidenrijk grasland, Meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels” is alle tot nu toe bekende kennis over geschikte graslandvegetaties, het beheer, de ontwikkeling en de aanleg opgenomen evenals de productie en de voederwaarde voor veevoeding, mineralen en sporenelementen en de inpassing in de bedrijfsvoering.


De brochure is bedoeld om de kennis te vergroten en ondernemers, beheerders, studenten en geïnteresseerden te interesseren en te stimuleren. De brochure is bij de vertegenwoordigers van de gewenste doelgroepen goed ontvangen. De behoefte naar kennis op dit gebied blijkt groot te zijn. De beperking is echter dat de brochure nog niet breed verspreid kon worden onder de agrarische ondernemers en het agrarisch onderwijs in ons land en ook niet naar doelgroepen buiten Nederland. Om dit toch te kunnen realiseren is een substantiële bijdrage ontvangen van de Triodos Foundation.


Met o.a. de gift van Triodos Foundation kan de brochure onder alle ondernemers in de melkveehouderij, landelijk en provinciale beleidsmakers en beheerders op het gebied van Landbouw en Natuur en het agrarisch middelbaar en hoger onderwijs o.a. via een flyer en de websites verspreid worden.

Mijn eerste contact met de Foundation liep via een excursie die de st. Skalsumer Natuurbeheer gaf. Ik ontmoette bij Triodos Foundation daarna veel enthousiasme voor ons werk en de projecten die we uitvoerden. Een verademing was de snelle beslissing om ons project te helpen slagen. Geen lange gesprekken, geen formulieren, vertrouwen vanaf het eerste contact. Echt fantastisch.
Arend Timmerman (voorzitter Skalsumer Natuurbeheer) over Triodos Foundation: